Зразок оформлення публікації та заявки

Зразок оформлення публікації

БОЙКО С.Т.,

студентка II-го курсу

спеціальності «….»

Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім..А.Крупинського

Науковий керівник:

ПЕТРЕНКО Т.С. к.пед.н., доцент, Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім..А.Крупинського

 

ЛІМФОЦИТ – ФАКТОР МОРФОГЕНЕЗУ ОРГАНІВ

 

(ТЕКСТ ПУБЛІКАЦІЇ)

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
  2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія “Формування здорового способу життя молоді” : у 14 кн., кн. 13).

 

Рекомендована структура публікації

  1. Вступ (актуальність) – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5-10 рядків).
  2. Останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 1- 3 сторінки).
  3. Формулювання цілей публікації (постановка завдання); вказаний розділ вельми важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати “білі плями” у загальній проблемі (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків).
  4. Виклад власне матеріалу дослідження. Невеликий обсяг потребує виділення головного у матеріалах дослідження; іноді можна обмежитися тільки формулюванням мети дослідження, короткою згадкою про метод вирішення задачі і викладом отриманих результатів; якщо на обсяг статті не має суворих обмежень, то доцільно описати методику дослідження повніше;
  5. У кінці роботи наводяться висновки з даного дослідження і стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

 

 

 

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА

 

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції тези

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)__________________________________________________

 

Науковий керівник (науковий ступінь, звання), прізвище, ім’я, по батькові (повністю)__________________________________________________

 

Назва вищого навчального закладу, організації__________________________________________________

Назва факультету, спеціальності, курс

_____________________________________________________

 

Адреса, телефон (обов’язково)

___________________________________________________________

 

Електронна адреса (обов’язково)

___________________________________________________________

 

Секція наукової доповіді:

___________________________________________________________

 

Тема наукової доповіді:

___________________________________________________________

 

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити):

  • Виступ (до 7-10 хвилин)
  • Стендова доповідь (виключно публікація тез у збірнику)

Необхідне обладнання для доповіді (підкреслити):

  • Мультимедійний проектор

 

 

Оргкомітет