Кафедра лаборантських та гігієнічних дисциплін

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Медико-профілактична справа і спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика, освітнього ступеня молодший бакалавр)

phedorovuch

Завідувач кафедрою Федорович Уляна Михайлівна
викладач вищої категорії, викладач-методист, “Відмінник освіти
України” (1998 р.), “Заслужений працівник освіти України” (2015 р.)

Штат кафедри:

kaf-phedorovuch

Завідувач – Федорович У.М., кандидат технічних наук, доцент Березовська І.Б., кандидат медичних наук, доцент Кіт Ю. Є., завуч – Шашков Ю.І., Барчук С.В., Білань-Масляник С.Р., Головацька Ж.Є., Засанська Г.М., Костів З.П., Ляхович І.М., Менів Н.П., Назар О.Ю.,  Ціцюра Н.М.,   Гопаненко О.О.- кандидат біологічних наук, Білань-Масляник С.Р., Цюник Н.Ю., Гузій І.М.

сумісники: Кобилянська Л.М.,  Різун Г.М., Фірман Н.А., Науменко В.Б.

Навчальні дисципліни:

“Інфектологія”

“Медсестринство в інфектології”

“Медсестринство в дерматології та венерології”

“Основи дерматології та венерології”

“Основи дерматовенерології”

“Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій”

“Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження”

“Техніка лабораторних робіт”

“Інфекційні хвороби з основами епідеміології”

“Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень”

“Мікробіологія, вірусологія та імунологія”

“Мікробіологія”

“Гігієна праці та виробнича санітарія з методами санітарно-гігієнічних досліджень”

“Гігієна харчування з методами санітарно-гігієнічних досліджень”

“Гігієна з основами екології та технікою сангігдосліджень”

“Радіаційна гігієна”

“Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології”

“Основи екології та профілактичної медицини”

“Дитина та навколишнє середовище”

“Епідеміологія”

“Епідеміологія з медичною паразитологією”

“Основи охорони праці та охорона праці в галузі”

“Охорона праці в галузі”  

“Безпека життєдіяльності”

“Основи психології та міжособове спілкування”

“Основи медичної інформатики”

“Медсестринська етика та деонтологія”

“Медична та біологічна фізика”

“Основи біологічної фізики та медична апаратура”

“Соціальна медицина та організація ОЗ”

“Інформаційні технології в медицині”

“Дезінфектологія”

“Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій”
Навчально-методична робота: 21 типова навчальна програма, 17 контролюючих програм, 118 методрекомендацій та зошитів для самостійної позааудиторної роботи студентів.

Наукова робота:

 1. Навчальні посібники:
  “Медсестринство при інфекційних хворобах (атлас) (проф. Шегедин М.Б., Кравців В.В., Барчук С.В., 2008 р.);
  “Медсестринство при інфекційних хворобах (проф. Шегедин М.Б., Кравців В.В., Барчук С.В., 2009 р.);
  “Спеціальна мікробіологія” частина 1 (Федорович У.М., 1998 р.);
  “Спеціальна мікробіологія” частина 2 (Федорович У.М., 2001 р.);
  “Спеціальна мікробіологія” частина 3 (Федорович У.М., 2008 р.);
  “Спеціальна мікробіологія” частина 1. Електронний варіант (Федорович У.М., 2016 р.);
 2. Підручники:
  “Шкірні та венеричні хвороби” (співавтор Зайченко М.М., 2005 р.);
  “Медсестринство в дерматології та венерології” (співавтор Зайченко М.М., 2008 р.);
  “Гігієна дітей та підлітків” (співавтор Шашков Ю.І., 2005 р.);
  “Гігієна праці та виробнича санітарія” (співавтор Назар О.Ю., 2002 р.);
  “Медсестринство в інфектології” (cпівавтор Барчук С.В., 2007 р.);
  “Медсестринство в інфектології” (cпівавтор Барчук С.В., 2010 р.);
 3. Практикуми:
  “Спеціальний практикум з мікробіології” (Федорович У.М., 2000 р.);
 4. Участь у розробці стандартів освіти за спеціальністю “Лабораторна діагностика”
 5. Тема наукової роботи кафедри “Сучасні аспекти діагностики інфекційних захворювань. Профілактика хвороб”

Публікації:

Березовська І.Б.

Виконується проект ASGP “Інформатика в сестринській справі”

Федорович У.М.

П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, У.М. Федорович. Стаття “Процеси окисної модифікації білків та активність мітохондріальних ферментів у щурів різного віку за ураження натрію нітритом та тютюновим димом”. Український біофармацевтичний журнал за №3 (50), Харків. – 2017 р.

П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, Л.А. Бойко, У.М. Федорович. Стаття “Розвиток цитолітичного синдрому в організмі щурів різного віку, уражених тютюновим димом”. Український журналі клінічної та лабораторної медицини №2, Рубежне, Луганської області.

Дві вище згадані статті – це сумісна праця з кафедрою біохімії ДВНЗ “Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” та викладача Федорович У.М. кафедри лаборантських та гігієнічних дисциплін нашого інституту.

 

Dudok K.P. Spectral Studies into NO deposition under type 1 diabets mellitus /           K.P. Dudok, V.A. Burda, M.Ya. Liuta, U.M. Fedorovych, N.O. Sybirna // Teka, Lublin. – 2017, -8 р. Прийнято до друку.

Yefimenko N. Oxidative – nitrosative modification of hemoglobin in erythrocytes of rats on the model of alcohol intoxication / N. Yefimenko, K. Dudok, V. Burda, M. Lyuta,     U. Fedorovych, N. Sybirna // Teca, Lublin. – 2017. – 8 р. Прийнято до друку.

Дві вище згадані статті – це сумісна праця з кафедрою біохімії Львівського Національного університету ім. Івана Франка до Міжнародної конференції в місті Люблін (Польща) 18-20 вересня 2017 року та викладача Федорович У.М. кафедри лаборантських та гігієнічних дисциплін нашого інституту.

Вийшли тези Люблінської конференції в науковому журналі:

VIII LVIV-LUBLIN OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL BIOCHEMISTRY.

Programme and book of abstracts. Medical university of Lublin 18th-20th September, 2017.

VIII Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry. Стор.34,67.

Тези доповіді на англійській мові:

 1. ЕВ/О/15 “Oxidative – nitrosative modification of hemoglobin in erythrocytes of rats on the model of alcohol intoxication” / Yefimenko N., Dudok K., Burda V., Lyuta M.,     Fedorovych U., Sybirna N.

Department of Biochemistry, Ivan Franko Lviv National University, Hrushevsky 4, 79005 Lviv, Ukraine

nataliya yefimenko.Inu@gmail.сom

 1. ЕВ/Р/28 “Nitrosation of hemoglobin under experimental diabets mellitus” / V. Burda1, K. Dudok1, M. Liuta1, U. Fedorovych2, A. Fedorovych1, N. Sybirna1

1). Ivan Franko Lviv National University, 4 Hrushevsky Street, Lviv 79005, Ukraine;

2). VNKZ ENT Andrey Krupynsky Lviv Institute of Nursing and Laboratory Medicine,

70 Doroshenko Street, Lviv 79000, Ukraine

dudok.kp@gmail.сom

 

Шашков Ю.І.

Стаття “Союз стоматологів Львівської лікарської палати на початку XX столітті”. Збірник праць Українсько-польського симпозіуму “Громадське здоров’я та реабілітація”, вересень 2017 р., м. Трускавець.

Тези доповіді “Перспективи запровадження госпітальних округів в Україні”. Матеріали XV1 з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства, Кам’янець-Подільський, 2017 р.

Тези доповіді “Диференційоване використання озонотерапії в лікуванні деструктивних форм туберкульозу легень з бактеріовиділенням”. Матеріали XV1 з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства, Кам’янець-Подільський, 2017 р.

 

Сушко О.О.

Сушко О.O. Дія цитрату ванадію на функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту у скелетних м’язах щурів з експериментально індукованого діабету / Сушко О.О., Понкало Л.І., Р.Я. Іскра // XVI
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини”, присвяченої доктору біологічних наук, професору Головачу Василю Миколайовичу. 8-9 грудня 2017 р.: тези допов. — Львів: Біологія тварин. — 2017. — Т. 19, №14. — С. 152.
Сушко О.O. Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові щурів за експериментально індукованого діабету та вплив цитрату хрому /
Сушко О.О., Іскра Р.Я., Понкало Л.І. // Всеукраїнська науково-практичної конференції з міднар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, проф. О. М. Гайдукевича. 12-13 квітня 2018 р.: тез допов. — Харків: Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій. — 2018. — С.115.

O. Sushko. Glutathione status in rat’s liver experimentally induced diabetes influence chromium citrate / O. Sushko, L. Ponkalo //

Конференція молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології — 2018», присвячену 100-літтю Національної Академії Наук України. 23-25 травня 2018р.: тез допов. — Київ: Український біохімічний журнал. — 2018. — Т. 90, №3.— С. 102.

 

Контакти: е.mail: FedorovychUlyana@ukr.net

телефон 0674759370