Кафедра фундаментальних дисциплін

Сопнева фото

Сопнєва Надія Богданівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, автор 47 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 2 наукових монографій та навчального посібника: « Природознавство з основами краєзнавства». 

 

 Штат кафедри:

Фото-кафедра-Сопнєва

 1. Сопнєва Надія Богданівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.
 2. Жукровська Марія Олександрівна – кандидат хімічних наук
 3. Фалик Галина Сидорівна – відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 4. Кузик Ірина Ярославівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 5. Панкевич Марія Станіславівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 6. Нечипор Наталя Олександрівна – спеціаліст вищої категорії
 7. Борщ Ірина Степанівна – спеціаліст ІІ категорії
 8. Волос Галина Адамівна – спеціаліст І категорії
 9. Щурко Марія Мойсеївна – спеціаліст

 

Сумісники:

 1. Мисаковець Олексій Григорович – кандидат біологічних наук, доцент
 2. Сергєєв Валентин Вікторович – доктор хімічних наук, професор
 3. Сташків Ольга Дмитрівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

Навчальні дисципліни:

 1. Анатомія людини.
 2. Анатомія та фізіологія людини.
 3. Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини.
 4. Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї.
 5. Фізіологія.
 6. Нормальна фізіологія.
 7. Фізіологія людини.
 8. Патологічна фізіологія.
 9. Патофізіологія.
 10. Основи патологічної анатомії та патфізіології.
 11. Патоморфологія та патофізіологія.
 12. Патоморфологія з секційним курсом.
 13. Патологічна анатомія та патологічна фізіологія.
 14. Медична біологія.
 15. Медична генетика.
 16. Медична біологія, паразитологія та генетика.
 17. Основи медичної генетики
 18. Медична хімія. Біонеорганічна.
 19. Медична хімія. Біоорганічна.
 20. Фізична та колоїдна хімія.
 21. Аналітична хімія з технікою лабораторних робіт.
 22. Аналітична хімія.
 23. Методологія наукової роботи студентів
 24. «Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі»

Наукова тема кафедри: Формування професійної компетенції майбутніх бакалаврів медицини в процесі вивчення фундаментальних дисциплін.

Навчально-методичні публікації:

 • Сопнєва Н.Б. Формування навчальної етичної діяльності майбутнього вчителя (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів вищих педагогічних навчальних закладів): методичні рекомендації. – Харків : ХДПУ, 2002. – 24 с.
 • Сопнєва Н.Б. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з дисципліни «Медична біологія» для студентів спеціальності: «Сестринська справа» та «Лабораторна діагностика» – ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського». – Львів, 2018.
 • Жукровська М.О. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Біонеорганічна хімія» для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» освітнього ступеня «бакалавр» / Жукровська М.О., Мазепа Х.П. – ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського». – Львів, 2018.
 • Жукровська М.О. Гігієна та екологія. Методичні вказівки для студентів VI курсу медичного факультету / Маненко А.К., Яхно Г.Г., Черній М.О. – ТзОВ “Львівський медичний інститут”. – Львів, 2015.
 • Жукровська М.О. Гігієна та екологія. Методичні вказівки для студентів ІІI курсу медичного факультету / Маненко А.К., Яхно Г.Г., Черній М.О. – ТзОВ “Львівський медичний інститут”. – Львів, 2015.
 • Фалик Г.С.,Нечипор Н.О.,Матешук-Вацеба Р.Л.Робочий зошит з Анатомії людини. Розділи: «Вступ.Тканини.Органи.Системи органів.Остеологія. Артрологія. Міологія» – Львів, 2018 – 106 с.
 • Фалик. Г.С.,Нечипор Н.О. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Анатомія людини» з розділу «Спланхнологія» – Львів, 2018 – 86 с.
 • Фалик Г.С.,Нечипор Н.О. Робочий зошит для самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Анатомія людини» з розділів «Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія. Артрологія. Міологія. Нервова система» – Львів, 2015 – 52 с.
 • Кузик І.Я. Фізіологія збудливих тканин. Нейрогуморальна регуляції функцій організму (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів): методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фізіологія» студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» та «Сестринська справа» (ІІ р.).- Львів, 2016.- 80 с.
 • Кузик І.Я. Фізіологія органів і систем (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів): методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фізіологія» студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» та «Сестринська справа» (ІІ р.).- Львів, 2016.- 72 с.
 • Кузик І.Я. Загальне вчення про хворобу. Типові патологічні процеси (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів): методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Патофізіологія» студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» (ІІ р.).- Львів, 2016.- 48 с.
 • Кузик І.Я. Патофізіологія органів і систем (Науково-методичні матеріали для студентів та викладачів): методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Патофізіологія» студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» (ІІ р.).- Львів, 2016.- 60 с.
 • Панкевич М.С. Методичні рекомендації: « Морфологія клітини. Життєвий цикл клітин. Поділ клітин» Львів,2016 – 24с;
 • Панкевич М.С. Методичні рекомендації: «Реалізація генетичної інформації на молекулярному рівні» Львів,2016 – 20с;
 • Панкевич М.С. Методичні рекомендації: «Хромосомні хвороби та методи їх діагностики» Львів,2016 – 32с;
 • Панкевич М.С. Методичні рекомендації: «Генні хвороби та методи їх діагностики» Львів,2016 – 19с;
 • Панкевич М.С. Зошит СПРС для спеціальності «Лабораторна діагностика», І рівня акредитації, Львів, 2017 –68с.
 • Щурко М.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з патофізіології. Львів – 2015 – 40 ст.

 

Наукові публікації:

 • Сопнєва Н.Б. Стресові стани у студентів педагогічного вузу. Досвід соціологічного аналізу. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. – Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), Харків, 2013. – 266-277.
 • Сопнєва Н.Б. Особистісно-спрямована модифікація дидактичного процесу як фактор підвищення професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. – Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), Харків, 2014. – 136 – 141.
 • Сопнєва Н.Б. Ценности в социологии медицины: монография / В.Е.Пилипенко, Н.Ю. Захарук, Н.Б.Сопнева; науч.ред. В.Е.Пилипенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 128с.
 • Сопнєва Н.Б. Педагогічні умови навчально-етичної діяльності майбутнього вчителя: монографія / Надія Сопнєва. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012-164с.,
 • Сопнєва Н.Б. Природознавство з основами краєзнавства:[навчальний посібник] / Мягченко О.П., Сопнєва Н.Б., Гнатюк В.В. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2016. – 296с.
 • Закономірності активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом / М.В.Никипанчук, З.М.Комаренська, М.О.Черній ( Жукровська М.О.) // Кинетика и катализ. – 2013. – № 2. – С. 48-58.Об активации катализаторов Мо2В и МоВ в реакции эпоксидирования октена-1 трет-утилгидропероксидом / Никипанчук М.В., Комаренская З.М., Черний (Жукровська) М.О. // Кинетика и катализ. – 2014. – том. 55. – № 2. – С. 221-225.
 • Фалик Г.С. «До проблеми забезпечення здорового способу життя студентської молоді» – тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», Хмельницьций, 2017, с.120
 • Фалик Г.С.«Професійна підготовка фізіотерапевтів у Великій Британії» – тези VІІ Міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», Хмельницький, 2018, с. 74
 • Oshchapovsky V. Mazepa Kh. Stashkiv O. Kuzyk I. Shylo V. «Strengthening of the integrative interACTIONS of sciences as a method to improve education level» / The 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci Krakow, Poland.
 • Кузик І.Я., ПартикаУ.Б. «Інтерактивний метод кооперативних груп при викладанні медичних дисциплін»: мат. XLIХ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації». Т.4. (Чернівці, 29-30 листопада 2016 р.). Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016 . С. 15-17.
 • Гороховська О.М., Назар С.Л., Жуковська Л.О., Заяць Т.І., Нечипор Н.О., Микулець С.С., Кушинська Г.Б. Словник медичних термінів для зубних техніків. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016 – 157 с.
 • Навчальний посібник з медичної генетики: навч. посібник / Н.О. Саляк, М.С. Панкевич; за ред. М.Б.Шегедин. – 2-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. -144с.
 •  

  Збірники матеріалів науково-методичних семінарів

  1. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 1.Львів-2016. 72ст.;
  2. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 2. Львів-2017. 64 ст.;
  3. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 3. Львів-2018.74ст.
  4. Матеріали науково-практичної конференції «Педагогічні технології творчого розвитку викладачів та студентів». Львів-2017. 58ст.

   

  Збірники матеріалів студентських науково-практичних конференцій

  1. Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції
  2. «Світ навколо нас» Випуск 1. Львів-2016. 74ст.;
  3. Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції « Світ навколо нас» Випуск 2. Львів-2017. 112ст.;
  4. Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції « Світ навколо нас» Випуск 3. Львів-2018. 96 ст.