Кафедра фундаментальних дисциплін

 

mazepa
Мазепа Христина Петрівна
– В.о. завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник народної освіти України, викладач-методист

 

 

 

 

kaf_maz

Штат кафедри:

Жукровська Марія Олександрівна – кандидат хімічних наук, викладач

Борщ Ірина Степанівна – викладач

Волос Галина Адамівна – викладач

Кузик Ірина Ярославівна – викладач, викладач-методист

Нечипор Наталія Олександрівна – викладач

Сташків Ольга Дмитрівна – викладач, викладач-методист

Панкевич Марія Станіславівна – викладач, викладач-методист

Фалик Галина Сидорівна – Відмінник освіти України, викладач, викладач-методист

Щурко Марія Мойсеївна

Сопнева Надія Богданівна кандидат педагогічних наук, доцент.

Сумісники:

 

Мисаковець Олексій Григорович – кандидат біологічних наук, доцент, викладач,

Сташків Ольга Дмитрівна – викладач, викладач-методист

 

Навчальні дисципліни

«Аналітична хімія», «Медична хімія», «Методологія науково-дослідної роботи»,  «Біонеорганічна хімія», «Біоорганічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Органічна хімія з основами біохімії», «Аналітична хімія», «Медична біологія», «Медична генетика», «Основи медичної генетики», «Анатомія людини», «Анатомія та фізіологія людини», «Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї», «Анатомія та фізіологія з основами медичної генетики», «Фізіологія», «Фізіологія людини», «Основи патологічної анатомії та патологічної фізіології», «Патофізіологія», «Патоморфологія та патофізіологія»,  «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій», «Медична паразитологія з ентомологією».
Наукова тема кафедри – «Формування професійної компетенції майбутніх бакалаврів медицини в процесі вивчення фундаментальних дисциплін»

 

Завдання перед кафедрою:

·     стимулювання самоосвіти та творчого пошуку викладачів;

·     опанування викладачами інформаційних та телекомунікативних техлогій;

·     створення умов для розвитку педагогічної ініціативи;

·     розширення освітнього та професійного меню;

·     формування нових професійних компетентностей.

Навчально-методична робота (методичні рекомендації):

1. Мазепа Х.П. Сташків О.Д. “Медична хімія” (Біонеорганічна хімія) спеціальність 5.12010102 “Сестринська справа” та Аналітична хімія (розділи “Якісний аналіз та кількісний аналіз”) для спеціальності 5.12010201 “Лабораторна діагностика” (з вадами слуху) та 6.120102″Лабораторна діагностика”.
2. Панкевич М.С.: “Медична біологія” 5.12010102 “Сестринська справа” та 6.120102″Лабораторна діагностика”. З розділу “Цитологічні основи спадковості”; “Рівні організації живого. Морфологія клітин”. Структурні компоненти ядра та цитоплазми”; “Основні види поділу клітин”.
3. Вонс Х.М.: методичні рекомендації з дисципліни Медична хімія “Біоорганічна хімія”.
4. Нечипор Н.О., Фалик Г.С. Методичні рекомендації з дисциплін (на всі розділи):
Анатомія людини – ІМС(д), ІМС(в)
Анатомія та фізіологія людини – І ЛД-11, ІЛД-12 (вади слуху)
Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї – ІСТ-1
Анатомія людини – І МС-21 (бакалаври)
Анатомія людини – І ЛД-21 (бакалаври)
5. Кузик І.Я.: методичних рекомендацій з дисциплін “Патоморфологія та патофізіологія” для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” та фізіологія 5.12010102″Сестринська справа”; 6.120102″Лабораторна діагностика”.
6. Грибальська О.В. “Медична хімія” (Біоорганічна хімія) з теми “Дослідження амінокислотного складу пептидів, білків”.
7. Слівінська О.М. дисципліна “Медична паразитологія з ентомологією”, з розділу “Медична протозоологія” для спеціальності 5.12010201 “Лабораторна діагностика” та розділу “Медична гельмінтологія”, “Медична арахноентомологія”5.12010201 “Лабораторна діагностика”.

Наукова робота:

На кафедрі виконує дисертаційне дослідження аспірант Слівінська О.М. Тема: “Вплив цитратів мікроелементів на вуглеводний обмін при гіперглікемії” за спеціальністю “Біохімія 03.00.04”.
Публікації:
1. Христина Мазепа. Сучасні підходи розвитку педагогічних компетенцій викладачів-медиків у системі підготовки бакалаврів медицини. / Науковий вісник Чернівецького університету. Рік заснування 1996. Випуск 742. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац.. університет, т.2015. С.93-67.
2. Поспішіль ю.О., Серветник М.І. Ретроспективний клініко-морфологічний аналіз біопсій них досліджень передміхурової залози. // VІ конгрес південно-східного Європейського форуму, ХІV з’їзд всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 9-12 вересня 2015. С.417-418.
3. Ощаповський Валентин, Мазепа Христина, Сташків Ольга, Кузик Ірина. Інтеграція дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” в науки про організм людини. // Стаття у Вісник ВНЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства і лабораторної медицини ім. А.Крупинського”. Львів 2016
4. Поспішіль Ю.О., Вовк В.І. Патологія зубощелепної системи та органів ротової порожнини. // Патоморфологія: національний підручник. Київ. ВСВ Медицина – 2015. С.434-493.

Список
наукових праць викладачів кафедри

1. Диференційна діагностика гінекологічних захворювань на матеріалі біопсій. Навчальний посібник. Гаврилюк О.М., Томашова С.А. Під ред. проф. Поспішіля Ю.О. Львів 2015, 53 С.
2. Інтернатура зі спеціальності «Патологічна анатомія». Гаврилюк О.М., Томашова С.А. Під ред. проф. Поспішіля Ю.О. Львів – 2015, 78 С.
8. Федевич С.В., Поспішіль Ю.О., Кияк Ю.Г., Личковський О.Е., Козак Л.П., Ковалишин В.І. Ультраструктура гіалінових глобул ту морозного вузла високо диференційованого (G1) світло клітинного раку людини. // VІ конгрес південно-східного Європейського форуму, ХІV з’їзд всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 9-12 вересня 2015. С.68-69.
9. Варивода О.Ю., Поспішіль Ю.О., Серветник М.І. Посмертний скринінг поліпозного ураження товстої кишки в людей у віці після 55 років за допомогою методу хромоскопії з індигокарміном. // VІ конгрес південно-східного Європейського форуму, ХІV з’їзд всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 9-12 вересня 2015. С.408-409.
10. Кавранський Б.О., Грицина І.В., Поспішіль Ю.О., Вовк В.І. Цитологічні і гістологічні кореляції передпухлинних і пухлинних змін епітелію шийки матки. // VІ конгрес південно-східного Європейського форуму, ХІV з’їзд всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 9-12 вересня 2015. С.412.
11. Омеляш У.В., Вовк В.І., Поспішіль Ю.О. Поєднання декількох захворювань щитоподібної залози у хворих, оперованих з приводу тифоїдної патології // VІ конгрес південно-східного Європейського форуму, ХІV з’їзд всеукраїнського лікарського товариства, Одеса, 9-12 вересня 2015. С.416-417.
12. Терлецька О.І., Мисаковець О.Г., Чупашко О.І. Зміни біомаркерів оксидативного стресу, індукованого гіпотиреоїдною дисфункцією, та корекція їх методом інтервального гіпоксичного тренування. // Вісник наукових досліджень № 2. 2015. С.100-103.
13. Мисаковець О.Г., Антонів О.І., Ковальчук С.М., Паніна Л.В., Піняжко О.Р. Оцінка антигіпоксичних ефектів похідних тіазолідину на основі аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР) експериментальних тварин. // Експериментальна та клінічна біохімія. № 4. 2015. С.14-13.Гжегоцький М.Р., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г. Фізіологія. Навч.-метод. посібник. Львів – 2015. 385 с.
14. Валентин Ощаповський. Лісові пожежі і утворення озонової діри в атмосфері Землі. // Матеріали ІІ Міжна-родної науково-прак-тичної конференції „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ”. Львів, 4-6 листопада 2015 р. Львів – 2015. с.28-30.
15.