ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО (З 1998 Р.)

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 20 червня 2000 р. протокол №27, коледж визнано атестованим з усіх спеціальностей і в цілому (свідоцтво про атестацію серії ФД-П № 143129).

Відповідно до рішення ДАК України від 9 липня 2002 р., протокол №40, Львівський державний медичний коледж визнано акредитованим за всіма спеціальностями І та ІІ рівнів підготовки та в цілому за статусом вищого закладу освіти ІІ (другого) рівня акредитації (сертифікат серії СД-ІІ № 147817). На цій підставі продовжена ліцензія надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста та бакалавра напрямку 1101 Медицина.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. №887 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1999 р. № 617”, розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 24 вересня 2001р. № 1092 “Про Львівський державний медичний коледж” та наказом Управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації від 04 жовтня 01 р. № 408-В Львівському державному медичному коледжу присвоєно ім‘я першого ректора Андрея Крупинського.

В коледжі сьогодні навчається щороку від 1000 до 1100 студентів. Навчання проводиться за денною і вечірньою формами. Підготовка фахівців проводиться за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями з таких спеціальностей:
І рівень підготовки:
1. 5.110102 “Сестринська справа” (молодший спеціаліст, підготовлений для професійної діяльності в галузі охорони здоров’я на первинній посаді медсестри);
2. 5.110103 “Лабораторна діагностика” (молодший спеціаліст, підготовлений до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для проведення основних видів досліджень в лабораторіях всіх типів лікувально-профілактичних установ, санітарно-епідеміологічних станцій, медичних інститутів (університетів, академій) та науково-дослідних інститутів на первинній посаді медичного лаборанта);
3. 5.110105 “Медико-профілактична справа” (молодший спеціаліст, підготовлений для роботи в санітарно-епідеміологічних і лікувально-профілактичних установах на первинних посадах помічника лікаря – епідеміолога, санітарного лікаря, інструктора з санітарної освіти, лаборанта);
4. 5.110106 “Стоматологія” (молодший спеціаліст, підготовлений для роботи в стоматологічних лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я на первинних посадах зубного-гігієніста та асистента лікаря-стоматолога.
5. 5.110107 “Акушерська справа” (молодший спеціаліст, підготовлений для роботи в міських та районних акушерсько-гінекологічних установах, пологових будинках, пологових відділеннях лікарень, жіночих консультаціях, фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, лікувально-профілактичних установах на первинній посаді акушерки, медичної сестри);
6. 5110109 “Стоматологія ортопедична” (молодший спеціаліст, підготовлений до професійної діяльності в зуботехнічних лабораторіях стоматологічних установ всіх галузей народного господарства на первинній посаді зубного техніка).

ІІ рівень підготовки:
1. 6.110100 “Сестринська справа” (медична сестра – бакалавр може займати посади головної медичної сестри лікувально-профілактичної установи, старшої медичної сестри відділення, медичної сестри спеціалізованого відділення, медичної сестри-викладача вищих медичних навчальних закладів І рівня акредитації, медичної сестри сімейного лікаря);
2. 6.110100 “Лабораторна діагностика” (лаборант – бакалавр може очолювати роботу лабораторії та її структурних підрозділів, займати посаду старшого лаборанта, викладати професійно-орієнтовані дисципліни за даною спеціальністю у вищих медичних навчальних закладах освіти І рівня акредитації).

За спеціальністю 6.110100 “Сестринська справа” на денній і вечірній формі навчання продовжують фахову освіту випускники І рівня підготовки спеціальності 5.110102 “Сестринська справа” та 5.110101 “Лікувальна справа” і 5.110107 “Акушерська справа”. За спеціальністю 6.110100 “Лабораторна діагностика” на денній та вечірній формах навчання продовжують фахову освіту випускники І рівня підготовки спеціальностей 5.110103 “Лабораторна діагностика” та 5.110105 “Медико-профілактична справа”. Таким чином, з шести спеціальностей першого рівня чотири мають продовження на бакалаврському рівні, що складає 2/3 від існуючих спеціальностей.

Згідно з розпорядженням МОЗ України (лист №8.03-21/ 1569 від 02.07.99 р.) у 1999 році вперше в Україні з ініціативи коледжу розпочато підготовку медичних фахівців за спеціальністю 5.110106 “Стоматологія” освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст, кваліфікації – асистент лікаря-стоматолога, з 2006/2007 н.р. – зубний гігієніст.

За спеціальністю 5.110103 “Лабораторна діагностика” в межах ліцензованого обсягу з 1998 р. вперше в Україні з ініціативи коледжу проводиться прийом студентів з вадами слуху (глухонімих) (дозвіл МОЗ України за №8.03 -21/701 від 13.05.98 р., № 8.03/1459 від 22. 06.99 р.).

Відповідно до листа МОЗ України за № 8.03-07/ 1607 від 30.06.2000 р. з ініціативи коледжу вперше в Україні запроваджено підготовку бакалаврів медицини за спеціальністю 6.110100 “Лабораторна діагностика” з вечірньою формою навчання за власними розробленим навчальним планом. За цією формою навчаються працюючі в лабораторіях лікувально-профілактичних установ фельдшери-лаборанти та випускники біологічних факультетів.

Коледж успішно співпрацює з навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації: Національним фармацевтичним університетом (м. Харків), Львівським національним медичним університетом ім.Данила Галицького, Буковинським державним медичним університетом, Тернопільською державною медичною академією ім.І.Я.Горбачевського, Донецьким державним медичним університетом ім. М.Горького, Івано-Франківським державним медичним університетом, Одеським державним медичним університетом, Харківським державним медичним університетом. Метою договорів є: проведення спільної наукової та навчально-методичної роботи; ефективне використання кадрів; обмін спеціалістами та студентами; спільна видавнича діяльність, що спрямовано на розвиток спеціальностей “Сестринська справа” та “Лабораторна діагностика”.

Для кращого відбору професійно-орієнтованої молоді до вступу в коледж з 1995 р. у середніх школах м. Львова №5 та №85, у Новояворівському ліцеї, а з 2001 р. – у середніх школах м. Львова №2, 13, 25, 33, 40 Золочівській середній школі №1 та Новороздільській середній школі №5 відкриті медико-біологічні ліцейні класи, що закріплено двосторонніми угодами. Заняття в цих класах проводяться за спільно розробленою вибірковою компонентою навчального плану, в яку включно поглиблене вивчення хімії, біології, а також вивчення таких предметів, як: введення в медичні спеціальності, санологія та здоровий спосіб життя, перша медична допомога, загальний догляд за хворими, – які викладаються викладачами коледжу або фахівцями з медичною освітою. Кращі випускники зазначених шкіл мають суттєві пільги при вступі у коледж.

Так, на пільгових умовах в коледж зараховані на різні спеціальності понад 150 випускників медико-біологічних ліцейних класів вказаних шкіл.

Для здобуття бакалаврської освіти за спеціальністю «Сестринська справа» щорічно проводиться прийом студентів за співбесідою з числа тих, хто закінчив навчання за I рівнем відповідної спеціальності і був скерований на навчання педагогічними Радами Львівського державного медичного коледжу, Бориславського та Самбірського медичних училищ, медичного училища Львівської державної залізниці.

Навчання в коледжі проводиться як за держзамовленням, так і за контрактною формою.

На спеціальностях 6.110100 «Лабораторна діагностика» та 5.110102 «Сестринська справа» навчання проводиться відповідно до вимог «Болонськаго процесу».

Оцінювання студентів коледжу проводиться у відповідності до “Положення про кредитно-модульно-рейтингову систему оцінки знань студентів”, яке розроблене педагогічним колективом коледжу за 100-бальною шкалою з наступним переведенням балыв в системи оцынок ЕСТS та національну:
– 100-90 відмінно – А
– 89-80 добре – В
– 79-70 добре – С
– 69-60 задовільно – Д
– 59-51 задовільно – Е
– 50-35 незадовільно – Fx (з правом перескладання)
– 34-0 незадовільно – F (з повторним вивченням навчальної дисципліни)

В кінці кожного семестру підводиться підсумок успішності студентів та їх рейтинг з кожного курсу всіх спеціальностей, що враховується при:
– призначенні стипендій, зокрема іменних;
– зменшенні оплати за навчання;
– переведення студентів-платників на вакантні місця держзамовлення;
– вирішенні питань працевлаштування.

В коледжі використовується 2 комп’ютерних класи, які нараховують 28 сучасних комп’ютерів. В інших кабінетах та лабораторіях та бібліотеці використовується ще 19 сучасних комп’ютерів, які забезпечують навчальний процес та управління ним. В навчальному процесі та науковій діяльності використовується мережа Internet, до якої є власне підключення, своя електронна пошта. (www.Адреса)

Головною стратегічною метою виховної роботи у Львівському державному медичному коледжі ім. Андрея Крупинського є формування особистості громадянина української держави для досягнення відповідного рівня розвитку його інтегративних якостей – високого професіоналізму, моральної вихованості, громадянської активності, правової, трудової, господарсько-економічної, комунікативної, естетичної, екологічної культури, культури сім’янина.

Основне завдання педагогічного колективу – це підготовка висококласних фахівців-медиків освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста і бакалаврата, національно-громадянське виховання студентів шляхом забезпечення системного підходу до організації виховної роботи, підвищення ефективності навчальної і позааудиторної діяльності студентів, активізації студентського самоврядування та педагогічне забезпечення всіх ділянок виховної роботи.