Методичний відділ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Структурний підрозділ ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського».

Зміст діяльності навчально-методичного кабінету визначається інститутською та кафедральною методичною роботою, спрямованою на формування професійних якостей майбутніх фахівців. Навчально-методичний кабінет працює за планом, затвердженим ректором Інституту.

 

Співробітники:

smachalo

 

Смачило Іванна Семенівна – завідувач навчально-методичного кабінету, Заслужений працівник освіти України, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Стаж педагогічної діяльності 37 р.

 

 

 

4444Назар Світлана Леонідівна – методист Інституту, базовий методист, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

 

 

 

 

 

 

ilch

Ільчишин Ольга Володимирівна – секретар навчально-методичного кабінету.

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Створення інноваційного середовища, організація системи роботи, скерованої на вдосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури науково-педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізація творчого потенціалу та збагачення досвіду.

Вивчення, узагальнення, впровадження, розповсюдження кращих досягнень у галузі сучасної психолого-педагогічної науки та новітніх освітніх технологій у практику роботи науково – педагогічних працівників Інституту.

Організація та проведення навчально-педагогічних заходів, науково-практичних конференцій, предметних олімпіад, педагогічного та професійного лекторіїв, виставок, доробок викладачів, конкурсів, творчих звітів, засідань методичних об’єднань, семінарів, Днів науки і творчості, тижнів спеціальності.

Сприяння участі професорсько-викладацького складу викладачів у науково-методичній та творчо-пошуковій діяльності, залучення їх до конкурсів фахової майстерності студентів.

Організація участі навчального закладу в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках, конкурсах.

Методичне забезпечення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Інформування викладачів про нормативні документи в галузі вищої освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги в їх використанні.

Вивчення потреб та надання практичної допомоги викладачам-початківцям у підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної та професійної майстерності, зокрема, у період підготовки їх до атестації.

Створення фондів нормативно-правових інструктивно-методичних документів, наукової, науково-популярної, методичної літератури, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих матеріалів викладачів.

Формування інформаційного банку даних з питань змісту вищої освіти, новітніх педагогічних технологій, форм і методів навчання тощо.

 

ЗМІСТ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Надання методичної допомоги в організації освітнього процесу у вигляді нормативно-методичних документів МОН України, МОЗ України, Департаменту освіти і науки ЛОДА:

 • чинні вимоги до змісту і структури основних робочих документів викладачів (навчальні типові програми, робочі програми, науково-методичне забезпечення занять, індивідуальні плани викладачів тощо);
 • інформацію про структуру та підготовку до проведення навчальних занять;
 • пропаганду новітніх педагогічних технологій і засобів навчання студентів;
 • інформацію про види і форми діагностики навчальних досягнень студентів, критерії їх оцінювання;
 • методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів та підготовки до лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять;
  створення мультимедійних презентацій та користування інтерактивною дошкою;
 • надання методичної допомоги викладачам-початківцям в оформленні та веденні навчально-методичної документації;
 • узагальнення та пропаганду передового педагогічного досвіду роботи викладачів навчального закладу з найважливіших проблем освіти та професійної підготовки;
 • організацію виставок навчально-методичної літератури, оглядів-конкурсів;
  визначення науково-методичних проблем, які реалізуються навчальним закладом при плануванні та проведенні показових занять у «майстер-класі» (лекційних, практичних, семінарських, лабораторних), внесення пропозицій щодо подальшого вдосконалення різних напрямів педагогічної діяльності;
 • інформацію про міжнародні, всеукраїнські, регіональні, міські конкурси студентів і викладачів та організація їх участі;
 • організацію та рецензування навчальних посібників, підручників, типових програм, методичних рекомендацій та інших навчально-методичних матеріалів, підготовлених викладачами Інституту та іншими ВМНЗ;
 • надання допомоги у розробці навчально-методичної літератури:
  інформації про основні положення щодо структури та оформлення наукової, навчально-методичної літератури тощо;
 • координація роботи базової методичної ради з надання методичної допомоги медичним навчальним закладам регіону;
 • методичні поради щодо навчальної, методичної та звітної документації, яка використовується в освітньому процесі.