Методичний відділ

Навчально-методичний кабінет

Структурний підрозділ ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського».
Зміст діяльності навчально-методичного кабінету визначається інститутською та кафедральною методичною роботою, спрямованою на формування професійних якостей майбутніх фахівців. Навчально-методичний кабінет працює за планом, складеним на навчальний рік, схваленим на Вченій раді та затверджений ректором Інституту.

Співробітники:

smah

 

Смачило Іванна Семенівна – завідувач навчально-методичного кабінету, Заслужений працівник освіти України, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Стаж педагогічної діяльності 36 р.

 

 

nazar

 

 

Назар Світлана Леонідівна

базовий методист, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 

 

 

koz

 

 

Кожина Тетяна Борисівна – методист, викладач І кваліфікаційної категорії.

 

 

 

 

ilch

 

Ільчишин Ольга Володимирівна – секретар навчально-методичного кабінету. Закінчила ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» за спеціальністю «Сестринська справа».

 

 

Завдання методичного кабінету

Створення інноваційного середовища, організація системи роботи, скерованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури професорсько-викладацького складу, підвищення їх кваліфікації, активізація творчого потенціалу та збагачення досвіду.

Вивчення, узагальнення, впровадження, розповсюдження кращих досягнень в галузі сучасної психолого-педагогічної науки та новітніх освітніх технологій у практику роботи науково – педагогічних працівників Інституту.

Організація та проведення навчально-педагогічних заходів, науково-практичних конференцій, предметних олімпіад, педагогічного та професійного лекторіїв, виставок, доробок викладачів, конкурсів, творчих звітів, засідань методичних об’єднань, семінарів, Днів науки і творчості, тижнів спеціальності.

Сприяння участі професорсько-викладацького складу викладачів у науково-методичній та творчо-пошуковій діяльності, залучення їх до конкурсів фахової майстерності студентів.

Організацію участі навчального закладу в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках, конкурсах.
Методичне забезпечення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Інформування викладачів про нормативні документи в галузі вищої освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги в їх використанні.

Вивчення потреб та надання практичної допомоги викладачам-початківцям у підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної та професійної майстерності, у тому числі у періоди підготовки їх до атестації.

Створення фондів нормативно-правових інструктивно-методичних документів, наукової, науково-популярної, методичної літератури, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, інших матеріалів з досвіду роботи викладачів.

Формування інформаційного банку даних з питань змісту вищої освіти, новітніх педагогічних технологій, форм і методів навчання тощо.

ЗМІСТ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу у вигляді нормативно-методичних документів МОН України, МОЗ України, Департаменту освіти і науки ЛОДА:
чинні вимоги до змісту і структури основних робочих документів викладачів (навчальні типові програми, робочі програми, науково-методичне забезпечення занять, індивідуальні плани викладачів тощо);
інформацію про структуру та підготовку до проведення навчальних занять;
пропаганду новітніх педагогічних технологій і засобів навчання студентів;
інформацію про види і форми діагностики навчальних досягнень студентів, критерії їх оцінювання;
методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів та підготовки до лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять;
створення мультимедійних презентацій та користування інтерактивною дошкою;
надання методичної допомоги викладачам-початківцям в оформленні та веденні навчально-методичної документації;
узагальнення та пропаганду передового педагогічного досвіду роботи викладачів навчального закладу з найважливіших проблем освіти та професійної підготовки;
організацію виставок навчально-методичної літератури, оглядів-конкурсів;
визначення науково-методичних проблем, які реалізуються навчальним закладом при плануванні та проведенні показових занять в “майстер-класі”(лекцій, практичних, семінарських, лабораторних), внесення пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямів педагогічної діяльності;
інформацію про міжнародні, всеукраїнські, регіональні, міські конкурси студентів і викладачів та організація їх участі;
організацію та рецензування навчальних посібників, підручників, типових програм, методичних розробок, рекомендацій та інших навчально-методичних матеріалів, підготовлених викладачами Інституту та іншими ВМНЗ;
надання допомоги у розробці навчально-методичної літератури:
інформації про основні положення щодо структури та оформлення наукової, навчально-методичної літератури тощо;
методичні поради щодо удосконалення навчальної, методичної та звітної документації, яка використовується у навчально-виховному процесі.