Навчальний відділ

Навчальний відділ є структурним підрозділом ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» проводить планування, організацію та управління навчальною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та звітність з питань навчально–методичної роботи.

 

Роботою навчального відділу керує проректор з навчальної роботи кандидат хімічних наук Сойка Лариса Дмитрівна.

Основні завдання навчального відділу

 • Планування та організація навчального процесу.
 • Впровадження в діяльність навчальних підрозділів інноваційних підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства.
 • Робота з підготовки статистичних звітів, звітних доповідей ректора, проректора з навчальної роботи.

Функції навчального відділу

 • Планування та організація навчального процесу.
 • Складання графіку навчального процесу на навчальний рік.
 • Розробка щорічних робочих навчальних планів для кожної спеціальності, спеціалізації та курсу.
 • Формування груп по факультетах і курсах.
 • Складання розкладу навчальних занять.
 • Складання розкладів екзаменів та диференційованих заліків
 • Складання розкладів випускової атестації здобувачів вищої освіти.
 • Проведення організаційної, підготовчої та заключної роботи ЕК .
 • Забезпечення деканатів і кафедр бланками навчальної обліково–звітної документації.
 • Підготовка статистичного звіту за формою 2,3-НК.
 • Підготовка статистичного звіту про рух контингенту студентів.
 • Планування та контроль виконання річного навчального навантаження кафедр з урахуванням існуючих законодавчих і нормативних документів, фінансування.
 • Контроль за виконанням педагогічного навантаження викладачів кафедр (за місяць, семестр, навчальний рік)
 • Контроль за виконанням кафедрами робочого навчального плану, затвердженого розкладу занять, веденням обліково–звітної документації.
 • Виконання деканатами вимог щодо ведення обліково–звітної документації, наказів ректора і вказівок  проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.
 • Участь у підготовці до проведення урочистостей: «Посвята у студенти» та присвячених випуску молодших спеціалістів та бакалаврів.
 • Надання за вимогою, з дозволу керівництва академії, інформації та документів з питань, які відносяться до компетенції відділу.
 • Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів та пропусків студентами навчальних занять.
 • Збір даних про результати ПМК, екзаменаційних сесій по факультетах, курсах та дисциплінах, їх аналіз і підготовка статистичних форм для МОЗ України.