Навчальний відділ

Навчальний відділ

є структурним підрозділом ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медместринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» проводить планування, організацію та управління навчальною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та звітність з питань навчально–методичної роботи. Роботою навчального відділу керує проректор з навчальної роботи Роботою навчального відділу керує проректор з навчальної роботи кандидат хімічних наук Сойка Лариса Дмитрівна Основні завдання навчального відділу Планування та організація навчального процесу Впровадження в діяльність навчальних підрозділів інноваційних підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства. Робота з підготовки статистичних звітів, звітних доповідей ректора, проректора з навчальної роботи. Функції навчального відділу
    1. Планування та організація навчального процесу.
    2. Складання графіку навчального процесу на навчальний рік.
– Розробка щорічних робочих навчальних планів для кожної спеціальності, спеціалізації та курсу. – Формування груп по факультетах і курсах. – Складання розкладу навчальних занять. – Складання розкладів екзаменів та диференційованих заліків. – Складання розкладів випускних екзаменів. – Проведення організаційної, підготовчої та заключної роботи ЕК . – Забезпечення деканатів і кафедр бланками навчальної обліково–звітної документації. – Підготовка статистичного звіту за формою 2,3-НК. – Підготовка статистичного звіту про рух контингенту студентів. – Планування та контроль виконання річного навчального навантаження кафедр з урахуванням існуючих законодавчих і нормативних документів, фінансування. – Контроль за виконанням педагогічного навантаження викладачів кафедр (за місяць, семестр, навчальний рік) . – Контроль за виконанням кафедрами Робочого навчального плану, затвердженого розкладу занять, веденням обліково–звітної документації. – Виконання деканатами вимог щодо ведення обліково–звітної документації, наказів ректора і вказівок       проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу. – Участь у підготовці до проведення урочистостей: «Посвята у студенти» та присвячених випуску молодших спеціалістів та бакалаврів. – Надання за вимогою, з дозволу керівництва інституту, інформації та документів з питань, які відносяться до компетенції відділу. – Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів та пропусків студентами навчальних занять. – Збір даних про результати ПМК, екзаменаційних сесій по факультетах, курсах та дисциплінах, їх аналіз і підготовка статистичних форм для МОЗ України.