Первинна профспілкова організація

Первинна профспілкова організація ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»

Штат профспілкового комітету

zukovskaЖуковська Леся Олексіївна – голова профспілкового комітету, голова комісії соціального страхування

 

 

 

 

 

СКЛАД ПРОФКОМУ:

DSC07690

Цегелик Галина Володимирівна – заступник голови профспілкового комітету
Древко Ірина Володимирівна – скарбник
Нечипор Наталя Олександрівна – довірений лікар
Амізян Арташ Азадович – голова організаційно-масової комісії
Двулят-Лешневська Ірина Степанівна – голова культурно-масової комісії
Проць Наталя Миколаївна – голова житлово-побутової комісії
Партика Уляна Богданівна – голова комісії охорони праці та техніки безпеки

Склад ревізійної комісії

Гресько Ольга Василівна – голова ревізійної комісії
Різун Ганна Михайлівна – член ревізійної комісії
Ломага Іванна Іванівна – член ревізійної комісії
Напрями роботи профкому
контроль за дотриманням трудового законодавства
участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів
вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки
надання допомоги у проведенні міроприємств по запобіганню захворювань, профзахворювань
організація та аналіз літнього та  зимового відпочинку дітей
аналіз тимчасової непрацездатності
організація роз’яснювальної роботи та залучення молоді в профспілкову організацію
надання допомоги в організації та проведенні корпоративних міроприємств
створення системи інформування членів Профспілки
доведення до членів Профспілки інформації про роботу центральних органів Профспілки, прийнятих ними рішеннях зі всіх основних напрямах діяльності
участь у підготовці та проведенні масових акцій (
робота по підбору профактиву, резерву
робота по навчанню активу, рядових членів Профспілки
Права та обов’язки членів профспілки
У відповідності із Законом України „Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності”, Закону України „Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі «Статуту Профспілки працівників освіти і науки України» профспілки мають право:
представляти та захищати соціально-трудові права і законні інтереси членів профспілки;
сприяти зайнятості працівників;
брати участь у врегулюванні колективних трудових спорів;
здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;
брати участь в колегіальних органах управління організації;
вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
Член профспілки має право:
на захист профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
користуватися пільгами, передбаченими для робітників колективним договором та угодами;
брати участь в діяльності профспілки, вносити пропозиції по удосконаленні нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав і інтересів;
на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, що відносяться до діяльності профспілки;
брати участь в розробці, обговоренні та прийнятті рішень, отримувати інформацію про діяльність Профспілки;
обирати і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи;
Член профспілки зобов’язаний:
виконувати Статут Профспілки, брати участь в діяльності Профспілки;
перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
виконувати обов’язки, передбачені колективним договором, угодами;
сприяти зростанню авторитету Профспілки, не допускати дій, що наносять шкоду