Первинна профспілкова організація

 

Первинна профспілкова організація ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»

drevko

 

Древко Ірина Володимирівна – голова профспілкового комітету, голова комісії соціального страхування

СКЛАД ПРОФКОМУ:

prof

Цегелик Галина Володимирівна – заступник голови профспілкового комітету
Двулят-Лешневська Ірина Степанівна – скарбник
Нечипор Наталя Олександрівна – довірений лікар
Амізян Арташ Азадович – голова організаційно-масової комісії, голова культурно-масової комісії
Проць Наталя Миколаївна – голова житлово-побутової комісії
Партика Уляна Богданівна – голова комісії охорони праці та техніки безпеки

Склад ревізійної комісії

Гресько Ольга Василівна – голова ревізійної комісії
Різун Ганна Михайлівна – член ревізійної комісії

Шийка Стефанія Степанівна – член ревізійної комісії

Напрями роботи профкому:

– контроль за дотриманням трудового законодавства;
– участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів;
– вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки;
– надання допомоги у проведенні заходів по запобіганню захворювань,      профзахворювань;
– аналіз тимчасової непрацездатності;
– організація роз’яснювальної роботи та залучення молоді в профспілкову організацію;
– надання допомоги в організації та проведенні корпоративних заходів;
– створення системи інформування членів Профспілки;
– доведення до членів Профспілки інформації про роботу центральних органів Профспілки, прийнятих ними рішеннях зі всіх основних напрямах діяльності;
– участь у підготовці та проведенні масових акцій;
– робота з підбору профактиву, резерву;
– робота з навчання активу, рядових членів Профспілки.

Права та обов’язки членів профспілки
Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів, прийнятих згідно з вище переліченими нормативними документами, а також міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі «Статуту Профспілки працівників освіти і науки України» профспілки мають право:
– представляти та захищати соціально-трудові права і законні інтереси членів профспілки;
– сприяти зайнятості працівників;
– брати участь у врегулюванні колективних трудових спорів;
– здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;
– брати участь в колегіальних органах управління організації;
– вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність.

Член профспілки має право:
– на захист профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
– користуватися пільгами, передбаченими для робітників колективним договором та угодами;
– брати участь в діяльності профспілки, вносити пропозиції по удосконаленні нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав та інтересів;
– на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, що відносяться до діяльності профспілки;
– брати участь в розробці, обговоренні та прийнятті рішень, отримувати інформацію про діяльність Профспілки;
– обирати і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи.

Член профспілки зобов’язаний:
– виконувати Статут Профспілки, брати участь в діяльності Профспілки;
– перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
– виконувати обов’язки, передбачені колективним договором, угодами;
– сприяти зростанню авторитету Профспілки, не допускати дій, що наносять шкоду.