ПІДСУМКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ТЕМУ «СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»

У м. Львові у ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»  19 квітня  2018 року відбулася  науково-практична конференція «Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів» за участі  науково-викладацького складу ВНЗ, аспірантів та студентів  західного та східного регіонів України.

На конференцію науково-пошукові матеріали представили 36 осіб із таких навчальних закладів як: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»; КВНЗ «Житомирський медичний інститут»; ЛНУ ім. Івана Франка; Львівський медичний інститут; Черкаська медична академія; ЛНМУ ім. Данила Галицького; Медичний коледж ЛНМУ ім. Данила Галицького; окремий структурний підрозділ «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» національного педагогічного університету ім. Драгоманова. В очній формі конференції свої доповіді представили 12 осіб, а у заочній формі конференції прийняли участь 24 особи. Загалом конференцію відвідали  65 осіб.

Доповідачами обговорювалися питання щодо розвитку вищої школи, підвищення якості підготовки спеціалістів у ВНЗ,  методологічні та педагогічні аспекти діяльності викладача, проблеми навчання   молоді  з особливими потребами в Україні, проблеми інклюзивної та дистанційної освіти в умовах інтеграційних процесів, що відбуваються у світі. У виступах  англійською мовою був озвучений і досвід вузів європейських країн.
Учасники  конференції,  заслухавши та опрацювавши доповіді, на основі дискусії,  відмітили, що освіта в сучасних умовах глобалізації, інтеграції, інформатизації набуває особливого значення, вона – один з найважливіших факторів, який забезпечує кадрову соціальну стабільність  та економічне зростання у нашій державі, тому вона потребує наукових досліджень,  матеріальної та моральної підтримки з боку як владних структур, так і всього суспільства (громадських організацій, бізнесових структур).
Сьогодні  участь українських ВНЗ в інтеграційних процесах міжнародного, світового масштабів дозволяє  якнайкраще осмислити сучасні тенденції та досягнення вітчизняної  освіти  у світлі культурно-наукових  здобутків інших країн на основі міждисциплінарного підходу в інформаційному просторі.
Актуальною проблемою  національних інтересів України є підвищення якості освіти в цілому та професійної освіти зокрема. Вирішення цієї проблеми тісно пов’язано з оптимізацією засобів та технологій організації освітнього процесу, переосмисленням мети та результатів навчання. Такі зміни можна реалізувати  через пошук нових моделей освіти, адекватних сучасному типу суспільства та таких, що відповідають новому етапу розвитку європейської цивілізації.
Головними  критеріями якості сучасної вищої освіти доцільно вважати гуманізацію, демократизацію, соціокультурність, особистісно орієнтовані і компетентнісні підходи, які реалізуються у спрямуванні освіти на збереження, передачу наукового досвіду, виховання культурної, всебічно розвиненої особистості, покращення умов  освітньо-виховного середовища вузу.
Значимість авторитетності та популярності фахової  вищої освіти вимагає  модернізації  ролі викладача. Сучасний викладач сприймається як особа, яка у змозі здійснити докорінні зміни у системі реформування вищої освіти на основі своєї педагогічної майстерності, впровадження інноваційних технологій, формуючи у молоді креативність, творче мислення, здатність до самовдосконалення.

Учасники конференції підвели підсумки про доцільність:

 

– продовжувати формувати нові підходи  до організації навчальної діяльності ВНЗ на основі залучення науково-викладацького складу та студентів до процесу засвоєння інноваційних освітніх програм та технологій;

– розвивати у ВНЗ механізми та системи самоврядування, спрямовані на підвищення відповідальності за якісну організацію освітнього процесу;
– активно впроваджувати в практичну освітню діяльність ВНЗ компетентнісний підхід, що дозволить більш якісно та комплексно опановувати студентами фахові та соціокультурні знання;
– застосовувати  інформаційні технології  та підвищувати професійність  наково-педагогічного складу;
-активно залучати потенціал  кафедр  гуманітарного циклу до наукового забезпечення виховного процесу у ВНЗ.

 

Захід  завершився  врученням    пам’ятних  сертифікатів учасникам.

За результатами конференції після 28 травня 2018р. буде опубліковано електронний збірник тез доповідей на сайті ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського».

 

 

к.іст.н.  Лозинська С.О.

к.псих.н. Климків  Р.І.

ПРОГРАМА

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: «СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ».

19 квітня 2018 р.

м. Львів

1. Оголошення про відкриття конференції –

Лозинська С.О., Голова Організаційного комітету, к.іст.н, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»;

 

2. Вступне слово –

Цегелик Г.В., в.о. ректора ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»;

 

3. Влад Д.В., студентка бакалавр групи ІІ МС 21 ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» ;

Климків Р.І., к.психол.н., викладач правознавства та медичної психології ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського».

Доповідь на тему: «Особливості навчання студентів з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах» (Pesuliarities of acquiring higher education  of Ukrainian students with special needs);

 

4. Гвоздецька Г.С., викладач вищої категорії, завідувач сестринським відділенням медичного коледжу кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового ДВНЗ «Івано-Франківський  національний медичний універcитет».

Доповідь на тему: «Особливості організації самостійної роботи студентів спеціальності «сестринська справа» при вивченні дисципліни «медсестринство у гінекології» (м. Івано-Франківськ);

 

5. Дуб Н.Є., к.н.держ.упр., декан медсестринського та лабораторно-гігієнічного факультету ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»;

Любінська О.І. викладач вищої категорії, викладач методист, викладач клінічних та лабораторних досліджень ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»».

Доповідь на тему: «Особливості надання освітніх послуг особам з інвалідністю по слуху»;

6. Клонцак О.І., аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач англійської мови ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського».

Доповідь на тему: «Організація академічно-громадського навчання як складова підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах США»;

 

7. Олексюк-Нехамес А.Г., к.м.н., завідувач кафедрою клінічних терапевтичних дисциплін ВКНЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського».

Доповідь на тему: «Аналіз ефективності дистанційного навчання у студентів і значення даної методики для формування в них клінічного мислення»;

 

8. Палагіцька О.Я., викладач кафедри клінічних дисциплін ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» .

Доповідь на тему: «Досвід проведення інтегрованих практичних занять з дисципліни «Основи медсестринства»»;

9. Рутар С.М., к.філос.н., доцент, завідувач кафедри суспільних та природничих наук ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського».

Доповідь на тему: «Сучасні підходи до вивчення філософії та інших гуманітарних наук у медичних ВНЗ»;

10. Хміляр І.Р. викладач-методист, викладач англійської мови ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського».

Доповідь на тему: «Модель «перевернутого навчання» (flipped learning») у сучасній вищій школі»;

11. Чаторийська О.М., викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач іноземної мови Медичного коледжу ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Доповідь на тему: «Інтегроване заняття як одна з сучасних форм організації занять з іноземної мови у вищих навчальних закладах»;

12. Гуменюк О.М. к.пед.н., доцент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; проректор Львівського медичного інституту.

Доповідь на тему: «Особливості  та форми організації освітнього процесу в сучасних вищих медичних навчальних закладах України»;

13. Обговорення озвучених тем, запитання до доповідачів;

14. Вручення сертифікатів учасникам очної форми конференції;

15. Заключне слово

Климків Р.І., к.психол.н., викладач правознавства та медичної психології ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського», організатор конференції.

2-(1) 3-(1) 4-(1) 5 1-(2) 6

8 9 10-(1) 11 7 12

Untitled1 Untitled