Студентська рада

Положення
про Студентську раду
ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім.Андрея Крупинського »

І. Загальні положення
1.1. Студентська рада інституту є органом студентського самоврядування, утвореним з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту їх прав і свобод, створення умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентської молоді через діяльність органів студентською самоврядування.
1.2. Студентська рада інституту діє на засадах добровільності, рівноправності всіх її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.3. Студентська рада в своїй діяльності керується Конституцією України та законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

ІІ. Мета і завдання Студентської ради
2.1. Метою діяльності Студентської ради є представництво та захист соціальних, економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентів інституту.
2.2. Студентська Рада сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок організатора і керівника.
2.3. Головними завданнями Студентської ради є:
сприяння розвитку студентського самоврядування в інституті;
забезпечення постійного зв’язку та взаємодії між адміністрацією та органами студентського самоврядування;
сприяння навчальній, науковій та творчій роботі студентів;
сприяння, забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;
забезпечення належних умов для проживання і відпочинку студентів;
створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
організація співробітництва зі студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;
сприяння працевлаштуванню випускників;
участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами тощо.

ІІІ. Правовий статус Студентської ради інституту
3.1. Студентська рада інституту починає свою діяльність з моменту затвердження ректором даного Положення.
3.2. Студентська рада інституту у визначеному законодавством порядку та для виконання покладених на неї завдань має право:
представляти і захищати законні права та інтереси студентів у державних органах та громадських організаціях;
розповсюджувати серед студентів інформацію про цілі та мету діяльності студентської ради інституту;
організовувати лекції, доповіді, бесіди та консультації з кола питань, що випливають з мети та завдань діяльності студентської ради;
сприяти розвитку міжнародного студентського співробітництва, організовувати спільні заходи з представниками закордонних навчальних закладів;
одержувати від адміністрації інституту інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності студентської ради інституту та не заборонені чинним законодавством;
утворювати в разі потреби тимчасові та постійні комісії, залучати в установленому порядку до роботи в них студентів, активістів студентського самоврядування, посадових осіб інституту;
проводити наукові конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції тощо.
3.3. Студентська рада університету зобов’язана:
інформувати студентство про свою діяльність у формах, що не заборонені чинним законодавством;
виконувати інші прийняті на себе зобов’язання, що не суперечать чинному законодавству.

IV. Структура органів студентської ради інституту та їх повноваження
4.1. Органами студентської ради інституту є:
Загальні збори колективу студентів (конференція);
Координаційна рада студентського самоврядування інституту;
Студентські ради факультетів.
4.2. Вищим органом самоврядування інституту є Конференція, яка збирається не менше, ніж один раз на рік.
На Конференцію органи студентського самоврядування делегують своїх представників.
Позачергові засідання Конференції скликаються студентською радою інституту, або на вимогу не менш однієї третини загального складу.
4.3. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше двох третин обраних делегатів.
4.4. Конференція обирає головуючого, який керує роботою Конференції, та секретаря, який веде протокол Конференції та разом з головуючим підписує його.
4.5. З питань, що відносяться виключно до компетенції Конференції, приймаються рішення кваліфікованою більшістю голосів (2/3), присутніх на ній делегатів. Із усіх інших питань, що вирішуються Конференцією, рішення приймаються простою більшістю голосів (50 % + 1), присутніх на ній делегатів.
4.6. Повноваження Конференції:
– прийняття Положення про студентську раду інституту, внесення змін і доповнень до нього;
– затвердження персонального складу студентської ради інституту;
– заслуховування звіту студентської ради інституту про результати діяльності та оцінка її роботи;
– визначення основних напрямків діяльності та розвитку студентської ради ;
– затвердження планів своєї діяльності;
– ініціювання рішення про реорганізацію або ліквідацію студентської ради тощо.
4.7. Конференція правомочна вирішувати будь-які інші питання, які стосуються мети та завдань діяльності студентської ради інституту.